VŠECHNY LEKCE 6. třídy
dostupné po dobu 3 měsíců (90 dní)

Učivo matematiky 6. třídy jsem rozdělila do 8 tematických lekcí v celkové hodnotě 9.000 Kč.

V tuto chvíli máte možnost shlédnout plně zpracované 3 lekce v celkové hodnotě 3.015 Kč.

Tím, jak budou jednotlivé lekce přibývat, bude se zvyšovat i tato zvýhodněná cena. Ale pro vás ne 😊 Pokud budete mít aktivní tento časový přístup a v průběhu něj přibyde další lekce, získáváte k ní přístup automaticky bez navýšení ceny.

KTERÉ LEKCE ZDE NYNÍ NAJDETE?

 • dělitelnost přirozených čísel
 • násobek a nejmenší společný násobek

 • dělitel a největší společný dělitel

 • čísla soudělná a nesoudělná

 • znaky dělitelnosti přirozených čísel a jejich využití

 • prvočísla a čísla složená

 • rozklad čísla na součin prvočísel (2 metody)

 • postup při určování nejmenšího společného násobku

 • postup při určování největšího společného dělitele

 • příklady a slovní úlohy k procvičení

 • objem a povrch krychle a kvádru
  PŘIPRAVUJEME
 • zhotovení náčrtku krychle a kvádru

 • rýsování krychle a kvádru

 • objem krychle a kvádru

 • síť krychle a kvádru

 • povrch krychle a kvádru

 • příklady a slovní úlohy k procvičení 

 • převody jednotek
  PŘIPRAVUJEME
 • převody jednotek délky

 • převody jednotek obsahu

 • převody jednotek objemu

 • převody jednotek hmotnosti

 • desetinná čísla
 • převádění desetinného zlomku na desetinné číslo a naopak
 • znázornění na číselné ose
  porovnávání podle velikosti
  zaokrouhlování
 • sčítání
 • odčítání
 • násobení
 • dělení přirozeného čísla, když je dělenec menší než dělitel (např.:  5 : 8 =)
 • dělení desetinného čísla číslem přirozeným (např.:  6,93 : 3 =)
 • dělení desetinného čísla číslem desetinným (např.:  97,29 : 0,4 =)
 • počítání aritmetického průměru
 • příklady a slovní úlohy k procvičení 
 • úhel a jeho velikost
  PŘIPRAVUJEME
 • přenášení úhlu

 • osa úhlu

 • měření velikosti úhlu

 • rýsování úhlu dané velikosti

 • typy úhlů

 • ostroúhlý, pravoúhlý a tupoúhlý trojúhelník

 • vrcholové a vedlejší úhly

 • sčítání a odčítání úhlů (početně i graficky)

 • násobení a dělení úhlu

 • souhlasné a střídavé úhly

 • velikost úhlu ve stupních a minutách

 • praktické úlohy k procvičení 

 • osová souměrnost
 • zobrazení bodu, úsečky, přímky, trojúhelníku, kružnice či nepravidelných útvarů v osové souměrnosti
 • body souměrně sdružené a samodružné body
 • dvojí (i vícenásobné) zobrazení v osové souměrnosti
 • praktické úlohy k procvičení 
 • trojúhelník
  PŘIPRAVUJEME
 •  vnitřní a vnější úhly trojúhelníku

 • rovnoramenný a rovnostranný trojúhelník

 • střední příčky

 • těžnice

 • výšky

 • konstrukce trojúhelníku

 • kružnice opsaná a vepsaná

 • úlohy k procvičení 

 • mnohoúhelníky
  PŘIPRAVUJEME
 • pravidelný šestiúhelník, jeho konstrukce a vlastnosti, mnohoúhelníky z něj odvozené

 • pravidelný osmiúhelník, jeho konstrukce a vlastnosti, mnohoúhelníky z něj odvozené

 • úlohy k procvičení 

NEBO SI VYBERTE LEKCE
bez časového omezení